Prieskum trhu

Komplexné prieskumy produktov a služieb

 • vývoj a úpravy (nových) produktov a služieb, testy produktov a konceptov
 • hodnotenie výkonnosti produktov a služieb, detailné spoznanie produktu/služby z pohľadu zákazníka
 • silné a slabé stránky konceptov, produktov, služieb, vrátane identifikácie prvkov
 • odhady potenciálu
 • zostavenie správnej cenovej politiky
 • Marketingová komunikácia a manažment značky

  Táto sféra však súvisí aj so skúmaním imidžu značky, komunikačných potrieb ľudí a v neposlednom rade s manažmentom značky.

  Firma VERSATILE má mnohoročné a bohaté skúsenosti s testovaním a interpretáciou výsledkov komunikačných testov v segmente FMCG.

  Popis a segmentácia trhu

  Firma vykonáva prieskumy zamerané na popis a segmentáciu trhu.

 • podiely na trhu
 • potenciál, obsadené a voľné miesta na trhu
 • segmentácie trhu - zákazníkov a/alebo potenciálnych zákazníkov
 • rozdiely medzi týmito skupinami, regiónmi a podobne
 • VERSATILE realizuje segmentácie v úzkej spolupráci s klientom, čo umožňuje kombinovať prieskumné dáta s tvrdými dátami a databázami reálneho správania zákazníkov. Veľmi často pomáhame implementovať výsledky segmentácie do databáz klienta, čo poskytuje jej ďalšiu pridanú hodnotu

  Zamestnanecké prieskumy

 • indexy oddanosti, spokojnosti a motivácie zamestnancov a spolupracovníkov
 • návrhy akcií na efektívne ovplyvňovanie oddanosti a motivácie zamestnancov
 •   flasky